Zprávy

Jak nebezpečné je opakování referenda? Dnes by příznivců i odpůrců vstupu ČR do EU bylo asi stejně

22/05/2019

Kdyby Česká republika ještě nebyla členem Evropské unie a dnes by se teprve hlasovalo o vstupu, jak tomu bylo v roce 2003, byla by volební účast vysoká. Hlasování by se zúčastnilo 85 % dotázaných (účast v roce 2003 byla 55,2 %).

Vyplynulo to z výsledků výzkumu veřejného mínění v populaci ČR ve věku 20–65 let, který byl realizován v týdnu od 13. do 17. května 2019 v souboru respondentů n = 1 000. Vzorek respondentů byl vybrán reprezentativně (pohlaví, věk, region, vzdělání) a dotazování proběhlo metodou CAWI.

Síly jsou zcela vyrovnané

Polovina dotázaných, kteří deklarovali účast v referendu, by hlasovala proti vstupu ČR do EU (51 %), podobně velká část lidí (49 %) by hlasovala pro vstup do EU. Po 15 letech zkušeností s reálným fungováním EU by tedy při hypotetickém hlasování o vstupu ČR do EU byly obě skupiny zastoupeny velmi vyrovnaně. Přestože v dotazování mírně převažoval názor PROTI vstupu ČR do EU, pohybuje se rozdíl plně v rámci statistické odchylky.

Podpora členství – vzdělání, příjem, Praha

Nejvíce stoupenců členství v EU je mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi a mezi Pražany, u těchto skupin je převaha podpory statisticky průkazná. Provázaně pak platí, že podpora členství ČR v EU roste s vyššími příjmy osobním nebo i celé domácnosti.
Nejnižší podpora členství je mezi nejstarší věkovou kategorií (ve věku 45–65 let), kde by členství v EU znovu podporu prokazatelně nezískalo.
Vybraný vzorek je reprezentativní pro věkovou kategorii 20–65 let. S ohledem na to, že podpora členství ve vyšším věku respondenta klesá, rozložení názorů by v projekci do plného věkového spektra voličů (věk 18 a více let) mohlo být ještě mírně odlišné.

MindBridge Consulting
info@mindbridge.cz