Zprávy

Miláčku, pojďme hospodařit společně

19/12/2012

Současný stav hospodaření českých domácností má k ideálním představám daleko. Z výzkumu finanční gramotnosti na téma muži, ženy a finance, který realizovala společnost MindBridge Consulting, vyplynulo, že Češi žijící v párech mají nejčastěji (uvedlo 46 % odpovídajících) každý svůj vlastní účet, a pokud chtějí pořídit něco do domácnosti, vzájemně se dohodnou. Kdyby však měli Češi na výběr, tak tento systém hospodaření jich zvolí sotva třetina.

Respondenti považují za ideální při hospodaření domácnosti co nejvyšší formou vzájemné finanční provázanosti. Tedy nejčastěji, a to pro 39 % odpovídajících, je ideální, když mají v domácnosti jeden nebo více účtů se společných přístupem partnerů, kam chodí oba příjmy. V současné době tento systém má „jen“ 33 % domácností. Jiným, ale také velmi preferovaným modelem, je, že každý z páru má vlastní účet a k nim si navíc založí účet společný na provoz domácnosti. Tento systém jako ideální vidí 17 % dotázaných, zatímco dnes ho využívá jen 6 %. Nezanedbatelné je také, že celá desetina respondentů uvedla, že účet má jen jeden z partnerů, ale chodí na něj příjmy obou dvou (GRAF 1 SPOLECNE HOSPODARENI).

Sezdaní versus nesezdaní
Z pohledu dvojic, které spolu žijí tzv. na psí knížku, a párů žijících ve svazku manželském, vyplývá, že obě skupiny preferují zcela odlišný model hospodaření. Nesezdaní nejčastěji volí formu vlastních účtů a dohody na společných výdajích, a to v 62 %, kdežto manželé jen v 36 % případů (GRAF 2 SPOLECNE HOSPODARENI SINGLES MARRIED NOW).
Přestože takto hospodaří většina párů, tak za ideální ho nepovažují. Rozdíl mezi současným stavem a představou ideálu byl v tomto případě největší, u svobodných lze pozorovat pokles 20 procentních bodů (tedy ideální představa pro 42 % respondentů) a u sezdaných pokles o 10 procentních bodů (tedy 26 %) – viz GRAF 3 SPOLECNE HOSPODARENI SINGLES MARRIED IDEAL.

Manželé naopak nejčastěji (43 %) mají model jednoho či více společných účtů, k nimž mají oba přístup a kam jim chodí výdělky, což navíc téměř polovina všech sezdaných (49 %) považuje za ideální. U svobodných tento systém tak populární není, využívá ho jen 17 % a za ideální ho považuje necelá čtvrtina (23 %). Z hlediska toho, co svobodní reálně využívají a jaký model by chtěli mít, vede varianta dvou vlastních účtů a jednoho společného. Aktuálně takto hospodaří 7 % dotázaných, ale chtělo by 25 %.

Preferovaný model finančního hospodaření domácnosti je nezávislý na pohlaví, postoje mužů i žen jsou totiž prakticky shodné. Rozdíly jsou vidět mezi svobodnými, kdy se společná domácnost a její financování teprve usazují, a mezi sezdanými páry, které spolu již nějaký čas hospodaří. Svobodní lidé jsou přesto i do budoucna opatrnější a chtějí si udržet vyšší míru finanční nezávislosti, než jakou mají dnes sezdané páry. Výsledky totiž naznačují, že model finančního hospodaření sezdaných domácností se proti současnému stavu bude měnit, a to tak, jak se vyvíjí i společenské vnímání institutu manželství. Tedy narůstající míra soužití mimo manželský stav, nebo třeba průměrný věk, kdy lidé uzavírají svůj první sňatek, který se za posledních 20 let zvýšil více než o 7 let.

„Řekni mi, kolik bereš…“
Češi jsou v otázce uvádění svých příjmů partnerům velice otevření. 73 % mužů a 72 % žen uvedlo, že vědí docela přesně, kolik vydělává jejich protějšek. Zhruba čtvrtina pak říká, že zná výdělek partnera či partnerky orientačně. Jen velice malé procento žen i mužů tento údaj nezná ani orientačně, ať již proto, že ho partner tají, nebo proto, že se o něj nezajímá (viz GRAF 4 VYDELEK PARTNERA).

K měření: Šetření proběhlo v srpnu 2012 na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR ve věku 25 až 60 let, kteří vedou s partnerem/kou nebo manželem/kou společnou domácnost. Velikost výběrového souboru byla 1.000 respondentů. Výzkum byl realizován metodou on-line dotazován.

Společnost MindBridge Consulting poskytuje služby v marketingovém výzkumu a poradenství v České republice i v zahraničí a specializuje se zejména na:

  • Customer Satisfaction
  • Service Quality
  • Communication
  • DataMining
  • Product optimization
  • Brand Architecture
  • Market Forecasting

Ladislav Klika, CEO
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604