Zprávy

Ročně stojí jen přímé důsledky domácí násilí systém veřejného zdravotního pojištění více než 1,85 miliardy

02/06/2016

Podle výsledků výzkumu zaměřeného na vyčíslení nákladů léčení následků domácího násilí, který agentura MindBridge Consulting a.s. realizovala pro organizaci proFem o.p.s., se s domácím násilím ze strany partnera v průběhu života setkalo 27,7 % žen starších 18 let. To odpovídá přibližně 1,232 milionu žen.

Výsledky výzkumu byly představeny 1.6.2016 na konferenci s mezinárodní účastí Ekonomické dopady domácího násilí ve zdravotnictví, která se konala pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

Výzkum byl realizován metodou náhodné procházky (random route), aby byla zajištěna maximální reprezentativita a nezávislost dat. Celkem bylo v rámci výzkumu dotázáno 3.058 žen starších 18 let a terénní sběr dat probíhal od září 2015 do března 2016.

„Metodu náhodné procházky jsme zvolili i přes její metodologickou, finanční a časovou náročnost, protože byla nejlépe schopná naplnit stanovené cíle výzkumu,“ dodává k volbě metodiky Ladislav Klika, CEO MindBridge Consulting

Ze studie vyplynulo, že v roce 2014 vyhledalo lékařskou pomoc v důsledku domácího násilí celkem 162.000 žen. „Je to jakoby v jednom roce šli k jednomu vyšetření navíc oproti normálnímu stavu téměř všichni obyvatelé Plzně,“ upřesňuje Jitka Poláková, ředitelka proFem (posláním proFem je působení na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a jiných forem násilí především na ženách).

Celkové náklady** na ošetření těchto žen pak systém veřejného zdravotního pojištění vyšly přibližně na 1,85 miliardy korun.

Dalších 215 milionů korun pak byly nuceny ženy zaplatit z vlastního, a to zejména na doplatcích za léky.

Ukázalo se, že ženy – oběti domácího násilí často nevyhledají lékařskou pomoc (ať už v důsledku fyzických zranění či psychických potíží), přestože by ji dle vlastního názoru potřebovaly. Tuto skutečnost v průzkumu připustila přibližně každá čtvrtá oběť domácího násilí, což odpovídá přibližně 300.000 žen.

Z výzkumu taktéž vyplynulo, že ženy, které v životě zažily domácí násilí ze strany partnera, hodnotí svůj zdravotní stav významně hůře než ženy bez prožitého domácího násilí.

Taktéž bylo u obětí domácího násilí zaznamenáno, že trpí výrazně vyšším počtem tzv. chronických onemocnění. Největší rozdíly byly zaznamenány v případě depresí, jimiž trpí oběti domácího násilí téměř 5× více (19% výskyt ve vzorku žen s prožitým DN oproti 4% u žen bez této zkušenosti) a úzkostí, jejichž výskyt je u žen s prožitým domácím násilím více než 4× častější (17% výskyt ve vzorku žen s prožitým DN oproti 3,4% u žen bez této zkušenosti).

Mezi cíle výzkumu nepatřilo prokázat příčinnou souvislost mezi prožitým domácím násilím a vyšším výskytem vybraných chronických onemocnění, avšak i na základě dalších zjištění se toto vysvětlení jeví jako nejpravděpodob­nější.

Celkové roční náklady na léčení vyššího výskytu 11 z 16 zkoumaných chronických onemocnění u žen s prožitým domácím násilím přesahují další 1 miliardu korun.

Projekt mapoval taktéž přítomnost dítěte při domácím násilí. „Bohužel se ukázalo, že dítě bylo svědkem domácího násilí ve 4 z 10 případů. Opakovaně pak bylo dítě přítomno při domácím násilí v bezmála 330.000 přípa­dech,“ dodává k nelichotivým číslům David Dohnal, který projekt kompletně analyzoval.

Vzhledem k použité metodice výzkumu se jednalo o unikátní výzkum domácího násilí, ojedinělý svým rozsahem, konkrétním zacílením a kvalitou nejen v České republice, ale i v celoevropském měřítku.

Ladislav Klika a David Dohnal
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2
152 00 Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604

více informací lze získat i na: www.profem.cz