Společnost MindBridge Consulting a.s., IČO 28211308, se sídlem Geologická 2, 152 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13294 (dále MindBridge Consulting) prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává za účelem výzkumu trhu a veřejného mínění jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. MindBridge Consulting v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Zásady zpracování osobních údajů

Tady jsou informace o tom, jak a proč v MindBridge Consulting pracujeme s osobními údaji. Jsme si důležitosti ochrany údajů našich spolupracovníků, respondentů, respondentů našich výzkumů i odběratelů našich služeb vědomi.

Důležité kontakty ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

Název: MindBridge Consulting a.s.

Sídlo: Geologická 2, 152 00  Praha 5, Česká republika

IČ: 28211308

Co děláme

MindBridge Consulting je agentura, která prostřednictvím organizace výzkumu trhu a veřejného mínění pomáhá podnikům a institucím přijmout kvalifikované rozhodnutí se znalostí názorů spotřebitelů na jejich produkty a služby, zaměstnanců na zaměstnavatele, otestovat koncepty nových produktů, internetové stránky atd. Dotazujeme se pomocí osobního dotazování, prostřednictvím internetu a telefonu.


Jaké osobní údaje zpracováváme

MindBridge Consulting zpracovává takové osobní údaje, které umožňují poskytovat profesionální služby, dodržovat zákonné povinnosti a chránit své oprávněné zájmy. Osobní údaje MindBridge Consulting zpracovává jen rozsahu v nezbytném pro příslušný účel a proaktivně podniká kroky k zajištění bezpečnosti a ochrany zpracovávaných údajů.

Podle situace MindBridge Consulting zpracovává osobní údaje:

Respondentů: identifikační a kontaktní údaje za účelem vyplacení odměny (jméno a příjmení, adresa, datum narození, číslo účtu), za účelem kontroly práce tazatelů, na základě dalšího souhlasu sociodemografické údaje za účelem výběru respondenta k účasti na konkrétních výzkumech trhu a veřejného mínění.

Zaměstnanců a externích spolupracovníků: zejména jde o data potřebná pro plnění smlouvy, pro rozvoj a kontrolu práce zaměstnanců, například identifikační a kontaktní údaje za účelem vyplacení odměny (jméno a příjmení, adresa, datum narození, číslo účtu), dále v případě tazatelů nahrávky hovorů a další údaje o rozhovoru tazatele s respondentem za účelem kontroly tazatelů a zlepšování kvality služeb poskytovaných respondentům.

Uchazečů o zaměstnání či externí spolupráci: zejména jde o kontaktní údaje a/nebo životopisy, které jsou uchovávány po dobu výběrového řízení, nejvýše po dobu 6 měsíců, pokud uchazeč neudělí souhlas pro delší zpracování.

Zákazníků, včetně jejich zaměstnanců a členů statutárních orgánů: například kontaktní údaje za účelem komunikace v rámci realizace projektů.

Potenciálních zákazníků: například na základě souhlasu poskytnuté kontaktní údaje za účelem marketingové komunikace a nabídky služeb.


Právní základ zpracování těchto údajů: zákonný důvod (pro dodržení zákonných povinností, pro plnění smlouvy se subjektem a oprávněných zájmů správce), oprávněný zájem (nezbytné pro poskytování služeb spojených s účastí v dotazovacích projektech a následnou kontrolu, nebo zařazení do správných výzkumných projektů, souhlas (nezbytné pro poskytování služeb spojených s účastí v dotazovacích projektech a následnou kontrolu).

Pro Vaši vyšší ochranu je využívána tzv. pseudonymizace, tzn. že v systému vystupujete pod Vaším identifikačním číslem (ID). Vše, co uvedete ve Vašem profilu nebo v dotaznících, je ukládáno odděleně od Vašich identifikačních a kontaktních údajů. Využíváme také nejvyšší ochranu formou anonymizace dat, kdy je ze souboru odstraněn i pseudonymizační článek, a to v případě hromadného zpracování dat. V samotných dotaznících tak vystupujete anonymně a výsledky jsou zpracovávány pomocí statistických metod bez použití osobních údajů.

V případě, že je s ohledem na charakter výzkumu nutné připojit k dotazníku také Vaše osobní údaje, vždy si od Vás nejprve vyžádáme výslovný souhlas k této akci.


Předávání osobních údajů jiným osobám

Vaše osobní údaje, jsou zpřístupněny pouze správci a v rozsahu nezbytném pro určenou činnost pak pouze v nezbytném rozsahu a pouze zpracovatelům či jiným příjemcům, typicky dodavatelům externích služeb, poskytovatelům bankovních, poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem plnění smlouvy, a to za dodržení všech zásad z GDPR vyplývajících. Jiným osobám nejsou přístupny.

Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nejsou cíleně vydávány ke zpracování mimo EU.


Práva subjektů údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:

  • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, tedy získat od správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
  • požadovat opravu či doplnění osobních údajů, které správce zpracovává, pokud jsou nepřesné (čl. 16 GDPR),
  • požadovat odstranění osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,
  • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
  • získat ty osobní údaje, které se ho týkají a které jsou zpracovány s jeho souhlasem, nebo které jsou zpracovány pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,
  • získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR,
  • má právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo podat stížnost k dozorovému úřadu – subjekt údajů má právo na stížnost na domnělé porušení obecného nařízení u dozorového úřadu, především v členském státě obvyklého pobytu nebo výkonu práce.

O přijetí každé žádosti dle výše uvedených bodů budeme žadatele neprodleně informovat a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, podáme požadovanou informaci či informaci o přijatých opatřeních. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V určitých specifických případech definovaných v GDPR nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět. O tomto bude žadatel vždy informován.

V případě, kdy budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele o poskytnutí informací, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti. Informace o uplatnění práv subjektu údajů si po přiměřenou dobu (typicky 3 roky) uložíme za účelem evidence a dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že je s jeho osobními údaji nakládáno neoprávněně či jinak porušujeme jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111


Kontaktní informace

Máte-li další otázky o těchto zásadách ochrany soukromí nebo způsobu sběru a používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese info@mindbridge.cz

Správce osobních údajů:

Název: MindBridge Consulting a.s.

Sídlo: Geologická 2, 152 00  Praha 5, Česká republika

IČ: 28211308