Průzkum zaměřený na život žen a jejich duševní a tělesnou pohodu

Toto oznámení o ochraně údajů vysvětluje zásady a postupy FRA a EIGE týkající se shromažďování
a používání vašich osobních údajů a stanoví vaše práva na ochranu soukromí. Uvědomujeme si, že ochrana osobních údajů je trvalou odpovědností, a v případě potřeby toto oznámení aktualizujeme.

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) a Evropský institut pro rovnost pohlaví (EIGE) zpracovávají osobní údaje fyzické osoby v souladu s nařízením 2018/1725 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgánů, institucí a jiných subjektů Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

1.       Proč osobní údaje zpracováváme?

FRA a EIGE provádějí průzkum zaměřený na život žen a jejich duševní a tělesnou pohodu, aby informovaly o politikách EU a jejích členských států, aby jejich činnost byla založena na reprezentativních a spolehlivých důkazech týkajících se zkušeností a názorů žen v EU. Zatímco odpovědi v průzkumu budou shromažďovány a analyzovány anonymně, informace, jako jsou jména a adresy, jsou potřebné k tomu, aby se lidé mohli zúčastnit průzkumu. Sběr dat bude probíhat formou osobních rozhovorů v České republice, na Kypru, v Německu, Maďarsku, Irsku a Rumunsku. Průzkum v Lucembursku a Švédsku bude probíhat online.

Průzkum je součástí pracovních programů FRA i institutu EIGE, jak byly přijaty příslušnými správními radami obou agentur.

2.       Jaké osobní údaje FRA a EIGE zpracovávají?

Budeme shromažďovat pouze následující osobní údaje nezbytné pro výše popsanou operaci zpracování.

(a)    Obecné osobní údaje:
 • Osobní údaje: jméno, příjmení, pohlaví, adresa, národnost
 • Kontaktní údaje: poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo
 • Podrobnosti o vzdělávání a školení: nejvyšší ukončené vzdělání.
 • Údaje o zaměstnání: postavení v zaměstnání, povolání
 • Rodina, životní styl a sociální okolnosti: otázky týkající se velikosti a složení domácnosti a také aktuálního partnera a případných předchozích partnerů.
 • ostatní:

Pro země, ve kterých se průzkum provádí online:

 • Technicky nezbytné soubory cookie
 • IP adresy
 • Metadata a Paradata
b) Zvláštní kategorie osobních údajů:
 • Průzkum obsahuje dobrovolné otázky týkající se podrobností, jako je rasový nebo etnický původ, náboženské přesvědčení a zdraví, sexuální orientace a genderová identita. Tyto údaje nebudou zpracovávány společně s obecnými osobními údaji, které jsou nezbytné pro organizaci rozhovorů. I když je účast v celém průzkumu dobrovolná, je také možné tyto konkrétní otázky konkrétně přeskočit.

3.       Jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

3a. Informace, které nám poskytujete: Patří sem odpovědi, které poskytnete na otázky v průzkumu.

3b. Informace, které o vás shromažďujeme:

Při provádění průzkumu automaticky shromažďujeme informace o způsobu provedení rozhovoru, včetně času, který zabralo dokončení jednotlivých částí průzkumu.

3c. Informace, které získáváme z jiných zdrojů:

Výzkumné rozhovory se provádějí na základě vzorku adres vybraných z registru bytů – Registru sčítacích obvodů.

 

4.       Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

FRA a EIGE jsou právnické osoby odpovědné za zpracování vašich osobních údajů a určují cíl této zpracovatelské činnosti. Za toto zpracování je odpovědný vedoucí oddělení spravedlnosti, digitálních technologií a migrace FRA.

Pro realizaci průzkumu vybraly FRA a EIGE dodavatele Ipsos NV na základě veřejné zakázky. Ipsos NV vystupuje jako zpracovatel shromážděných údajů.

5.       Jaký je právní základ pro toto zpracování?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řízení a fungování agentury. Konkrétně realizace výzkumu je součástí úkolů agentury FRA podle jejího pozměněného zřizovacího nařízení (Nařízení (ES) 168/2007, pozměněné nařízením Rady (EU) 2022/555), jak je prováděno pracovním programem FRA obsaženým v jednotném programovém dokumentu 2023-2025. Zpracování je proto v souladu se zákonem podle čl. 5.1 písm. a) nařízení (EU) č. 2018/1725.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů je navíc zákonné podle čl. 10 odst. 2 písm. j): zpracování je nezbytné pro účely vědeckého výzkumu nebo statistické účely na základě práva Unie.

Vzhledem k tomu, že účast v průzkumu není povinná, je navíc zpracování osobních údajů rovněž
v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 2018/1725.

6.       Kdo může vidět vaše data?

K osobním údajům, které jsou nezbytné pro provádění průzkumných rozhovorů, bude mít přístup omezený počet lidí – konkrétně tazatelé a další zaměstnanci společnosti Ipsos NV a MindBridge Consulting a.s., kteří se podílejí na řízení sběru údajů výzkumu. Vaše osobní údaje budou uloženy odděleně od vašich odpovědí, se kterými bude nakládáno anonymně.

 

7.       Sdílíme vaše údaje s jinými organizacemi?

 

Osobní údaje zpracovává pouze Ipsos NV jako smluvní partner FRA a EIGE. V případě, že potřebujeme vaše údaje sdílet s třetími stranami, budete upozorněni, s kým byly vaše osobní údaje sdíleny.

8.       Máme v úmyslu přenést vaše osobní údaje do třetích zemí/mezinárodních organizací?

Ne. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi.

Pouze někteří členové týmu dodavatele, kteří se podílejí na řízení činností shromažďování údajů
z průzkumu, sídlí ve Spojeném království a mají přístup k osobním údajům za účelem řízení činností sběru údajů. Toto zpracování je zákonné podle rozhodnutí EU-UK o přiměřenosti. Anonymní údaje
z výzkumu budou zpřístupněny pro výzkumné účely zainteresovaným výzkumným pracovníkům, včetně těch, kteří působí ve třetích zemích a mezinárodních organizacích.

 

9.       Kdy zahájíme operaci zpracování?

Operace zpracování související s průzkumem zahájíme v červnu 2023.

 

10.   Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

 

Osobní údaje použité k provedení průzkumu budou zničeny po ukončení činností souvisejících se sběrem dat a opatření na kontrolu kvality, nejpozději do konce smlouvy. Anonymní údaje z průzkumu budou uchovávány po neomezenou dobu pro účely výzkumu.

 

11.   Jak můžete ovládat svá data?

 

Podle nařízení 2018/1725 máte práva, o kterých vás musíme informovat. Práva, která máte k dispozici, závisí na našem důvodu zpracování vašich údajů. Za výkon svých práv nejste povinni platit žádné poplatky s výjimkou případů, kdy jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména
z důvodu jejich opakujícího se charakteru.

Na vaši žádost odpovíme bez zbytečného odkladu, a to v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce s ohledem na složitost
a počet žádostí.

Svá práva popsaná níže můžete uplatnit zasláním e-mailové žádosti agentuře FRA na adresu statisticssurveys@fra.europa.eu nebo institutu EIGE na adrese EIGE-VAWsurvey@eige.europa.eu .

11.1.                   Hodnota vašeho souhlasu

 

Vaše odpovědi v průzkumu jsou pro nás velmi cenné. Vzhledem k tomu, že vaše účast není povinná, potřebujeme důkaz, že jste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů. Souhlas bude shromažďován tazateli na začátku rozhovoru. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat a my vaše údaje vymažeme nebo omezíme jejich zpracování. Veškeré operace zpracování až do odvolání souhlasu budou stále zákonné.

11.2.                   Vaše práva na ochranu údajů

Následující práva se týkají vašich osobních údajů, které jsou shromažďovány a zpracovávány v rámci provádění průzkumu. Poté, co byly vaše osobní údaje vymazány a zůstaly pouze anonymní výzkumné údaje, již nebude možné identifikovat vaše odpovědi, což znamená, že nebude možné – například – získat přístup k vašim odpovědím nebo je smazat .

a.       Máte přístup ke svým datům?

Máte právo získat informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli, o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny,
a době jejich uchovávání. Kromě toho můžete mít přístup k takovým údajům a také získat kopie vašich údajů, které jsou zpracovávány.

b.      Můžete upravit svá data?

Máte právo nás kdykoli požádat o opravu vašich údajů, o kterých si myslíte, že jsou nepřesné nebo neúplné.

c.       Můžete nám omezit zpracování vašich údajů?

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, nemůžeme je již zpracovávat, ale stále je můžeme uchovávat. V některých výjimečných případech je budeme moci nadále používat (např. s vaším souhlasem nebo pro právní nároky). Toto právo máte v několika různých situacích: když popíráte přesnost svých osobních údajů, když FRA a EIGE již údaje nepotřebují k plnění svých úkolů, když je činnost zpracování nezákonná, a konečně, když jste uplatnili své právo namítat.

d.      Můžete svá data smazat?

Máte právo nás požádat o vymazání vašich údajů, když osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, když odvoláte svůj souhlas nebo když je zpracování nezákonné. V určitých případech budeme muset vaše údaje vymazat, abychom splnili zákonnou povinnost, které se na nás vztahuje.

Oznámíme každému příjemci, kterému byly vaše osobní údaje zpřístupněny, jakoukoli opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s výše uvedenými právy, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí z naší strany.

e.       Máte právo na přenositelnost údajů?

Přenositelnost údajů je právo zaručené podle nařízení 1725/2018 a spočívá v právu na to, aby byly vaše osobní údaje předány vám nebo přímo jinému správci dle vašeho výběru.

V tomto případě to neplatí ze dvou důvodů: I) aby bylo toto právo zaručeno, mělo by být zpracování založeno na automatizovaných prostředcích, naše zpracování však nezakládáme na žádných automatizovaných prostředcích; II) toto zpracování je prováděno ve veřejném zájmu, což je výjimka
z práva na přenositelnost údajů v nařízení.

f.        Máte právo vznést námitku?

Pokud je právní základ zpracování „nezbytný pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené orgánu nebo instituci Unie“, což je případ většiny našich operací zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování. V případě, že vznesete námitku, musíme ukončit zpracování vašich osobních údajů, pokud neprokážeme závažný důvod, který může převážit nad vaší námitkou.

g.      Provádíme automatizované rozhodování, včetně profilování?

Vaše osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

 

12.   Jaká bezpečnostní opatření jsou přijata k ochraně vašich osobních údajů?

FRA, EIGE a dodavatel průzkumu IPSOS NV mají zavedeno několik bezpečnostních kontrol, které chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Vaše data uchováváme na našich interních serverech s omezeným přístupem pouze určeným uživatelům.

13.   Co můžete dělat v případě problému?

 1. a) Prvním krokem je informovat FRA nebo EIGE zasláním e-mailu FRA na adresu statisticssurveys@fra.europa.eu nebo EIGE na EIGE-VAWsurvey@eige.europa.eu a požádat nás, abychom podnikli příslušné kroky.
 1. b) Druhý krok, pokud od nás neobdržíte žádnou odpověď nebo s ní nejste spokojeni, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) na adrese dpo@fra.europa.eu (FRA) nebo dpo@eige.europa.eu ( EIGE).
 1. c) Kdykoli můžete podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu , který vaši žádost posoudí a přijme nezbytná opatření.

14.   Jak aktualizujeme naše oznámení o ochraně údajů?

 

Naše oznámení o ochraně údajů pravidelně kontrolujeme, abychom se ujistili, že je aktuální a přesné.

KONEC DOKUMENTU