Dvě třetiny dospělé populace vyslovily nejčastěji souhlas s tím, že by homosexuální páry měly mít možnost uzavírat manželství, a to se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Další možnosti, které buď neumožňují používat pojmenování „manželství“, nebo nepřinášejí některá práva a povinnosti, měly podporu v populaci nižší. Vyplývá to z bleskového reprezentativního výzkumu MindBridge Consulting v populaci ve věku 18-70 let.

Podpora „plnohodnotného manželství pro homosexuály“ je determinována statisticky významně věkem respondenta a pohlavím dotázaného. Mezi nejmladšími respondenty dosahuje podpora 83 %, s narůstajícím věkem pak podpora klesá, a to až na úroveň 51 % mezi nejstaršími dotázanými ve věku 61 let a více.

A zatímco s manželstvím se všemi právy pro homosexuály souhlasí 74 % žen, mezi muži jde o 54 % z nich. Navíc mezi mladými a mezi ženami je nejen celková podpora vyšší, ale také samotná intenzita této podpory.

Omezené formy

Dotazovaní měli možnost podpořit souhlasem / nesouhlasem i další formy soužití, a to buď s omezenými právy a povinnostmi, nebo s možností plných práv, ale jiného názvu institutu (ne manželství). Takové možnosti uspokojily menší část populace, než „plnohodnotné manželství“. Konkrétně pak registrované partnerství s plnými právy, jako mají manželské heterosexuální páry, by souhlasem podpořilo 52 % respondentů a registrované partnerství s menšími právy než manželství pak 34 % dospělých dotázaných.

Zajímavé je, že proti uzavírání manželství mezi homosexuálními páry s plnými právy a povinnostmi byli statisticky významně častěji ti dotázaní, kteří uvedli, že nevědí, jaký je současný stav ohledně práv homosexuálních párů v registrovaném partnerství. Jinými slovy platí, že s vyšší mírou obeznámenosti stavu věcí, byla zaznamenána také vyšší podpora manželství pro homosexuály.

O výzkumu:

Reprezentativní výzkum za populaci ČR, 18–70 let, dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště, CAWI, n = 1 000, 8. – 15. 5. 2022